اینجا کرمانشاه پایتخت مهربانی

به خاطر داری از مهربانی میگفتیم؟

مهربانی زیادی هم سخت نیست شاید ما سختش کرده ایم.
خوب که گوش کنی زیر آوار صدای تپش مهربانی می آید

هم بازی کودکان که شدی مهربانی برایت آسان میشود هم صدایش که خندیدی عاشقان تو را به نظاره مینشینند و خوب به مهربانی تو حسادت میکنند.

قلب کرمانشاه بدرد آمده است و باید عاشق بود تا مهربانی به ارمغان بیاید

و امروز میان هیاهوی زلزله همه ی عاشقان جمع اند تا مهربورزند
تا کرمانشاه پایتخت مهربانی باشد

با کودکان کرمانشاه عاشقانه مهربان باشیم!!!!!

 

عکس نوشت: مهدی مستوی:خوزستان