اخبار

آموزش مخاطرات ویزه اعضای کانون های جوانان ، دانشجویی، طلاب و دانش آموزی هلال احمر در استان فارس


شرکت اعضای جوانان هلال احمر از کانون های جوانان، دانشجویی، طلاب و آزاد در برنامه های آموزشی مخاطرات که برای ارتقای آمادگی مواجهه با مخاطرات با همکاری مربیان آموزشی در دستور کار قرار داده است.

جلسه همفکری طرح نوروز ۹۸ با حضور رئیس اداره پیش دبستانی و غنچه های هلال احمر کشور با بررسی فضای دوستدار کودک در استان خراسان شمالی


جلسه هم اندیشی وهمفکری نوروز۹۸ باحضور رئیس اداره پیش دبستانی و غنچه های هلال احمربا همکاری حوزه جوانان معاون امورجوانان،کارشناسان شعب و رئیس اداره دانش آموزی استان خراسان شمالی باهدف بررسی چالش های فضای دوستدار کودک برگزارشد.