استان قزوین

همیاران جوان طرح ملی ایمنی و سلامت مسافران نوروزی در استان قزوین مسافر نوروزی را از مرگ حتمی نجات دادند

همیاران جوان طرح ملی ایمنی و سلامت مسافران نوروزی در استان قزوین پس از مواجهه با مسافری که دچار ایست قلبی شده بود با به کارگیری روش های احیای قلبی ریوی به او زندگی دوباره بخشیدند.