داستان یک عکس

اجرای دست های مهربان در قم

آنگاه که در سردترین فصل زندگی انسان،
بیابان های خشک زمین،
تنها با دست های گرمی که بذر محبت میکارند،
سبز می شود.

صلح و دوستی

نشان سرخت پیمانی است میان من و صلح و دوستی

رفاقت مهر

رضایت خداوند در مهرورزی انسان های با ایمان ب یکدیگر ست. سوره توبه /آیه 72


جنگلانه

من و تو آسمان را تلفیقی از آبی و سپیدی خواهیم کرد ای قامت زیبای جنگل، لبخندم را زنده کن.

طرح دادرس

هرم نوعدوستی از وجود دادرست پیداست

اردوی نشاط و امید

ساحل خیالت دلتنگ ترم می کند
وقتی به دریای هستی ات نگاه می‌کنم
ای خدای خوبی ها