اخبار کانون ها

کسب مقام اول توسط کانون دانشجوی دانشگاه فنی و حرفه ای استان ایلام در “دومین جشنواره رویش” دانشگاه فنی و حرفه ای کشور

سرپرست معاون امور جوانان استان ایلام گفت: کانون دانشجوی دانشکده فنی و حرفه ای پسرانه ایلام در دومین جشنواره رویش دانشگاه فنی و حرفه ای، در بخش کانون های اجتماعی، رتبه اول کشور را کسب کرد.