اخبار

در دیدار معاون صندوق کارآفرینی امید با رئیس سازمان جوانان و رئیس سازمان داوطلبان مطرح شد:زمینه همکاری مشترک به ویژه در بحث کار آفرینی وجود دارد

با حضور معاون صندوق کارآفرینی امید و رئیس سازمان داوطلبان و سازمان جوانان جمعیت هلال احمر زمینه های همکاری بین این صندوق با جمعیت مورد بررسی قرار گرفت.