دادرس

طرح ملی دادرس در سطح ۲۴ دبیرستان تاکستان در حال اجرا است

طرح ملی دادرس ( دانش آموز آماده در روزهای سخت) جهت دانش آموزان پایه هشتم به مدت 8 جلسه آموزشی فوق برنامه یک ساعته در 24 دبیرستان متوسطه دور اول شهرستان تاکستان با رعایت سر فصل های آموزشی تعیین شده از اول اسفند ماه آغاز شد.