پوستر

پوستر های طرح نوروزی

نصب بنر اصلی طرح در کنار چادرهای طرح ملی ایمنی و سلامت مسافران نوروزی الزامی است.
سایر موارد تبلیغاتی می تواند به فراخور وضعیت مکانی و جغرافیایی در ابعاد مختلف چاپ و نصب شود.