فرم شرکت کتابفروشی های داوطلب در طرح “با مهر تا مهر”

با مهر تا مهر

در صورتیکه به هر دلیل موفق به تکمیل فرم و ثبت نام نشدید لطفا با همکار مربوطه در استان خود طبق جدول زیر تماس بگیرید :

 لیست کارشناسان رابط استانی در طرح ملی با مهر تا مهر

ردیف

استان

نام و نام
خانوادگی

پست
سازمانی

شماره همراه

۱

آذربایجان
شرقی

صابر
جودی

کارشناس
جوانان و دانشجویی

۰۹۱۴۴۱۱۳۰۳۳

۲

آذربایجان
غربی

منیژه
سرخوش

رییس
اداره جوانان و دانشجویی

۰۹۱۴۴۴۱۹۲۳۳

۳

اصفهان

لیلی
امین پور

کارشناس
جوانان و دانشجویی

۰۹۱۳۵۶۵۹۸۲۴

۴

اردبیل

منیره
ایمانی

کارشناس
جوانان و دانشجویی

۰۹۱۴۱۵۹۸۸۱۳

۵

ایلام

حسین
یوسفی

کارشناس
دانش آموزی

۰۹۱۸۳۴۴۴۳۷۴

۶

بوشهر

فاطمه
تل اشکی

کارشناس
جوانان و دانشجویی

۰۹۱۷۷۷۲۷۴۵۵

۷

تهران

اکرم
تاجیک زاده

کارشناس
جوانان و دانشجویی

۰۹۱۲۱۹۹۴۱۰۴

۸

البرز

مریم
شهسواری

کارشناس
جوانان و دانشجویی

۰۹۳۷۶۶۴۵۸۱۲

۹

چهارمحال
بختیاری

کاظم
خیری

رییس
اداره جوانان و دانشجویی

۰۹۱۳۱۸۴۷۴۷۹

۱۰

خراسان
رضوی

سید
محمد بیدار فریمان

کارشناس
جوانان و دانشجویی

۰۹۱۵۹۱۰۵۹۶۱

۱۱

خراسان
شمالی

مهدی
متولی

کارشناس
آمار و مستندات

۰۹۱۵۲۵۴۰۰۸۴

۱۲

خراسان
جنوبی

سپیده
مظهری گل

رییس
اداره جوانان و دانشجویی

۰۹۱۵۱۶۳۴۹۸۱

۱۳

خوزستان

خدیجه
رستمی

کارشناس
جذب و سازماندهی

۰۹۳۵۵۲۹۲۵۷۹

۱۴

سمنان

محمد
محمد علی پور

رییس
اداره جوانان و دانشجویی

۰۹۳۵۷۵۷۴۵۶۶

۱۵

سیستان
و بلوچستان

علی
شیخی

کارشناس
جوانان و دانشجویی

۰۹۱۵۳۴۰۰۷۲۰

۱۶

زنجان

حسن
تارک

رییس
اداره جوانان و دانشجویی

۰۹۱۹۸۴۴۶۷۵۴

۱۷

فارس

شاهرخ
عظیمی

رییس
اداره جوانان و دانشجویی

۰۹۱۷۷۱۳۰۰۹۲

۱۸

قزوین

فاطمه
ابراهیمیان

کارشناس
جوانان و دانشجویی

۰۹۱۲۳۸۲۶۳۰۸

۱۹

قم

نرگس
صداقتی

رییس
اداره جوانان و دانشجویی

۰۹۱۲۳۵۳۰۵۰۲

۲۰

کردستان

حامد
صالح پور

رییس
اداره جوانان و دانشجویی

۰۹۱۸۳۷۸۳۵۴۰

۲۱

کرمان

مهدیه
جمشیدی

رییس
اداره جوانان و دانشجویی

۰۹۱۳۳۹۷۵۶۷

۲۲

کرمانشاه

محمد
شهبازی

رییس
اداره جوانان و دانشجویی

۰۹۱۸۷۱۹۰۱۹۸

۲۳

کهکیلویه
و بویراحمد

سید
محمود هاشمی

کارشناس
جوانان و دانشجویی

۰۹۱۷۱۴۳۱۴۰۳

۲۴

گلستان

سید
محمد کمالی نیا

کارشناس
جوانان و دانشجویی

۰۹۱۱۳۷۷۰۲۵۶

۲۵

گیلان

سهیلا
حبیب زاده

کارشناس
فعالیت های بشردوستانه

۰۹۱۱۲۳۱۸۷۴۶

۲۶

لرستان

صبا
روزبه

کارشناس
جوانان و دانشجویی

۰۹۱۶۶۶۷۰۷۴۸

۲۷

مازندران

لیلا
اسدا… پور

کارشناس
جوانان و دانشجویی

۰۹۳۵۵۵۸۹۴۰۹

۲۸

مرکزی

افسانه
حبیبی

رییس
اداره جوانان و دانشجویی

۰۹۱۸۳۶۲۷۸۰۱

۲۹

هرمزگان

سرو
ناز معصومی

رییس
اداره جوانان و دانشجویی

۰۹۱۷۸۹۹۴۷۹۱

۳۰

همدان

سکینه
بیات

رییس
اداره جوانان و دانشجویی

۰۹۱۸۳۱۷۱۰۳۸

۳۱

یزد

مهدی
کاظمی

رییس
اداره جوانان و دانشجویی

۰۹۱۲۳۴۶۵۱۵۵

۳۲

کیش

آقای
مولایی

کارشناس
جوانان و دانشجویی

۰۹۱۲۳۲۴۸۷۵۸