دست هایی از جنس اجابت

دست او را که میگیری لبخند را به قلبش هدیه میدهی
و این چه زیباست...
نازنین ...

دستانت نورانی و بوسیدنی شده اند …
دستان کوچک  شما….
در دستان  گرم ماست.
قلب های کوچک شما……
قوت قلبی برای ماست.
حضرت محمد خاتم پیامبران چه خوب فرمودخ اند:«خداوند هر بنده ای را نیکو بدارد حاجت های مردم را در دستش قرار میدهد..»
و حال خداوند تو را به حرمت این دست های کوچک فرا میخواند برای عزت دادنت…
علیرضا نوری صفت. تهران
ا