افتتاح نمادین طرح دست های مهربان با حضور معاون دانش آموزی سازمان جوانان در استان قزوین