ماهنامه شماره پانزدهم

گام به گام تا تکمیل اردوگاه دوستی در تاجیکستان – رونمایی از نخستین آمبولانس دریاییدر خلیج فارس – چراغ هیئت روشن است – کارت هوشمند برای شما – باهم بالا میرویم – خاک راه هوا را بست – یه دست و یه جیغ و یه هورا