رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر: جذب آگاهانه، مهم ترین رویکرد اثرگذار سازمان جوانان جمعیت هلال احمر است

رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر گفت: جذب آگاهانه داوطلبان جوان، مهم ترین رویکرد اثرگذار سازمان جوانان جمعیت هلال احمر است و باید در این حوزه سرمایه گذاری کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جوانان جمعیت هلال احمر، دکتر محمد گل فشان با اشاره به برخی از مولفه‌ها و شاخص‌ها در اهمیت فعالیت سازمان جوانان اظهار داشت: اهمیت سازمان جوانان از آنجایی آغاز می شود که دروازه ورودی و نخستین محل جذب اعضای داوطلب  در جمعیت هلال احمر محسوب می شود.

رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر افزود: جذب نیروی انسانی داوطلب بویژه جوانان و جلب مشارکت های مردمی داوطلبانه به اندازه ای مهم است که تلاش‌ها و فعالیت‌های جمعیت‌های ملی بر آن اساس تعریف می شود و حتی در رتبه بندی جمعیت های ملی و تجربه تخصصی، تعداد و دانش و فرصت های داوطلبان و جوانان اهمیت ویژه ای در این مبحث دارد.

وی تصریح کرد: در این راستا جذب آگاهانه داوطلبان، مهم ترین رویکرد اثرگذار سازمان جوانان جمعیت هلال احمر است و باید در این حوزه سرمایه گذاری کرد، این جذب آگاهانه داوطلبان که از مهم ترین اسناد، پشتیبانی حقوقی و قوانین ملی و بین المللی در خصوص ماموریت سازمان جوانان است همواره باید مورد توجه قرار گرفته و بر مبنای آنها دستورالعمل و آئین نامه فعالیت ها تنظیم می شود.

گل فشان عنوان کرد: ماده ۲۲ اساسنامه جمعیت هلال احمر مصوب ۳۰ اردیبهشت سال ۸۸ مجلس، حوزه اولویتی ۴ راهبرد سازمان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۵-۱۴۰۴ و برنامه پنج ساله جمعیت هلال احمر ۱۳۹۶-۱۴۰۰ مصوب نود و هشتم شورای عالی جهت استراتژی ۲۰۲۰ و yes را نشان می دهد، که بر مبنای آن فعالیت و تصمیم گیری ها با بهره مندی از دانش و توانایی داوطلبان جوان صورت می گیرد.

وی با تاکید بر اهمیت برخورداری از نظرات اعضا و استفاده از پتانسیل موجود در خرد جمعی خاطرنشان کرد: این فرآیند و چرخه عضو در سازمان جوانان بر اساس مطالعات تطبیقی بین جهت های ملی آموزش اعضا و توانمند سازی افراد براساس اصول و ارزشهای بین المللی و هلال احمر و نقش های تعریف شده انجام می شود.

رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر گفت: این فرآیند شامل جذب، سازماندهی، آموزش، به کارگیری اعضا، نگهداری و هدایت به بخش های دیگر جمعیت است و انتشار عضو به معنای وارد کردن عضو جدید و دمیدن روح تازه در سیستم خدمات داوطلبانه است و همچنین از این طریق ارزیابی دقیق عضو و رتبه بندی آنها می تواند محقق شود.

وی افزود: مهم ترین اهداف در این بخش، ترویج خدمات داوطلبانه در جامعه و توسعه و تقویت فعالیت ها و منابع داوطلبانه است. و گسترش مشارکت اجتماعی در فعالیت های بشردوستانه با تقویت و حمایت از نقش مهم جوانان در گروهها، همچنین پشتیبانی و ظرفیت سازی سازمان های غیردولتی و مردم نهاد برای خدمات بشردوستانه از دیگر اهداف به شمار می رود.

گل فشان بیان کرد: ترویج اخلاق و فرهنگ و ارزش های بشردوستانه در جامعه، یکپارچه سازی روند بهره گیری از مشارکت ای اجتماعی و کمک به ارتقای مسئولیت و نقش آفرینی اعضا و افزایش انگیزه و مشارکت آنها در تصمیم سازی و تصمیم گیری های سازمانی و توانمند سازی جوانان با استفاده از ابتکارات و ایده های نو می تواند موجب توسعه کمی و کیفی در رشد نوجوانان و جوانان برای حضور در فعالیت های بشروستانه شود و این امر مشارکت پایدار این گروه از جامعه در فعالیت ها را به همراه دارد که از اهداف تبیین شده سازمان جوانان است.

وی با اشاره به اینکه عدم اطلاع رسانی کافی از فعالیت های سازمان جوانان از چالش هایی است که باید رفع شود، در خصوص دیگر چالش های پیش روی سازمان تصریح کرد: چارت ناقص و خالی بودن پست ها و عدم تخصیص اعتبارات کافی و نادیده گرفتن توانمندسازی کارآمد اعضا در سطح ملی،  از موانع تکامل چرخه فرآیند عضویت در سازمان جوانان جمعیت هلال احمر است.