برگزاری جشنواره فیلم کوتاه بشردوستی با عنوان سلامتی برای همه

جشنواره فیلم کوتاه بشردوستی با عنوان سلامتی برای همه با محوریت فیلم های حوزه سلامت و بهداشت برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی سازمان جوانان هلال احمر ؛ واﺣﺪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت دﻓﺘﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻣﻨﺎ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖﻫـﺎی ﺻـﻠﻴﺐ ﺳـﺮخ وﻫﻼل اﺣﻤﺮ در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬـﺎﻧﻲ، ﻛﻤﻴﺴـﺎرﻳﺎی ﻋـﺎﻟﻲ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ ﻣﺘﺤـﺪ در اﻣـﻮر ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﻴﺮﻳﻪ ﻗﻠﺐ ﺑﺰرگ ، ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﻴﻠﻢ ﻛﻮﺗﺎه ﺑﺸﺮدوﺳﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  ” ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺑـﺮای همه ”  با ﻣﺤﻮرﻳﺖ ﻓﻴﻠﻢﻫﺎی ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﻳﺪ .

ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ از ﺑﺮﺗﺮﻳﻦﻫﺎی اﻳﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﺎ اﻫﺪای جایزه ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺷﺎرﺟﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﭘﺲ از ارزﻳﺎﺑﻲ آﺛﺎر از ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ۱۵ فیلم ﺑـﺮای ﺟﺸـﻨﻮاره اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪه و ﻓﻬﺮﺳـﺖ منتخبان در اسفند ماه سال جاری و فروردین ۱۳۹۹ اﻋـﻼم و در اردﻳﺒﻬﺸـﺖ و ﺧـﺮداد    ۱۳۹۹ مصادف با ﻫﻔﺘﺎدوﺳﻮﻣﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ  ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ   .

ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ آﺛﺎر ﺧﻮد را از ﻃﺮﻳﻖ  FTP  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫـﻼل اﺣﻤـﺮ اﺳـﺘﺎن و ﻳـﺎ ﺑـﻪ آدرس الکترونیکی filmjavanan@gmail.com حداکثر تا تاریخ ۲ بهمن ۱۳۹۸ به این سازمان ارسال نمایند.

 

* دستورالعمل

*پوستر