گزارش تصویری//از متن تا حاشیه با چهارمین دوره اردوی دوستی منطقه شمال و شمالشرق کشور در استان سمنان