دستور العمل امدادي مهرپويان

باعنايت به برگزاري مرحله استاني جشنواره دانش آموزي مهرپويان،به استحضارمي رساند مسابقات امدادي كشوري اين جشنواره در دو مرحله خواهران از تاريخ 21/6/90 لغايت 25/6/90 وبرادران از تاريخ 26/6/90 لغايت 30/6/90 در اردوگاه مهر بندر  انزلي برگزاري خواهد شد در خصوص اين مسابقات توجه به نكات ذيل ضروري مي نمايد.

• پذيرش در روز اعلام شده از ساعت 14 به بعد وخروج بعد از مراسم اختتاميه (ساعت14) درروز آخر خواهد بود. هماهنگي جهت حضور در برنامه وخروج درساعات ذكرشده الزاميست.

• باعنايت به شرايط امدادي اين برنامه سرپرستان اعزامي بايستي از پرسنل رسمي و داراي تجربه بالاي امدادي جمعيت انتخاب گردند.

تبصره مهم : باتوجه به شرايط ويژه امدادي اردوگاه،از پذيرفتن كودك،راننده وخانواده پرسنل و اعضا وساير همراهان جداً جلوگيري به عمل خواهد آورد.

• تامين تجهيزات امدادي مورد نياز مسابقات ازجمله كپسول اطفاء حريق،كلار(آتل گردني) از هركدام يك تا دوعدد،دستكش كار،قمقمه،كلاه كاسكت(كوهنوردي)،عينك ايمني،كفش راحتي ولباس يكسره به تعداد اعضاي تيم شركت كننده برعهده استان خواهد بود.

شايان ذكراست تهيه ساير اقلام ازجمله چادر ،برانكارد بسكت،بك بورد(تخت شكستگي ستون فقرات)،تجهيزات راپل وسورتمه امدادي برعهده سازمان مي باشد.

تبصره: خواهران شركت كننده مي بايست ضمن رعايت شئونات اسلامي از لباسهاي مناسب جهت انجام آيتم هاي مسابقات استفاده نمايند.

• باعنايت به شرايط فرهنگي اردوگاه ومراحل مسابقات دردوره خواهران بايد سرپرست تيم اعزامي از پرسنل مجرب و مسئول تجهيزات وتداركات تيم حتماً از مربيان خواهر با سابقه امدادي انتخاب گردند.

• كليه اعضا مي بايست براساس ليست قبلي اعلام شده از سوي استان (گروه اول استان) و به همراه معرفي نامه كه در آن رتبه ،مقام و امتياز مرحله استاني مهرپويان قيد گرديده است و دوقطعه عكس4*3 ،كپي شناسنامه ،كپي كارت ملي وكارت عضويت سازمان و همچنين رضايت نامه والدين در مسابقات حضور يابند.

• تعداد اعضاي تيم برادران حداكثر 14 وتعداد اعضاي تيم خواهران حداكثر 8 نفر مي باشد.
•  آيتم هاي مسابقات كشوري از بين آيتم هاي اعلام شده در دستورالعمل جشنواره مهرپويان انتخاب واجرا مي گردد.
• درخصوص نحوه برگزاري مسابقه كشوري وتوضيح آيتم ها وامتيازات هر بخش در روزاول مسابقات جلسه توجيهي با حضور داوران مجرب براي كليه اعضا برگزار مي گردد.
• رعايت نكات ايمني به هنگام اعزام اعضا الزامي است.
• اعضا بايستي ملبس به كاور عضويت ويا چادر فرم سازمان باشند.
• جمعيت استان ملزم به تامين وسيله نقليه مطمئن ،پيش بيني هزينه هاي اياب وذهاب وبين راهي براي كليه شركت كنندگان مي باشد.
• اعضا بايستي دفترچه بيمه خود را به همراه داشته باشند.
• به همراه داشتن لباس شنا و لباس وكفش ورزشي الزامي است.
• شركت كنندگان ملزم به رعايت كليه شئونات اسلامي واخلاقي مي باشند.
• باتوجه به اهميت حضور نفرات برتر مسابقات استاني از پذيرش جايگزين وافراد اضافي جداً جلوگيري خواهد شد.
• درخصوص اعزام افراد رعايت فصل هفتم دستورالعمل جامع اردويي سازمان(نكات ايمني وانضباطي اردو)ضروري مي نمايد.
• دبيرخانه جشنواره درمعاونت دانش آموزي با شماره تلفن 88201232 آماده پاسخگويي به سئوالات احتمالي خواهدبود.