آغاز طرح ” با مهر تا مهر ” با حضور دکتر صابونچی رئیس سازمان و احمد مسجد جامعی