از ضیافت های افطاری تا برپایی ایستگاه سلامتبه همت جوانان بشردوست جمعیت هلال احمراستان قزوین ضیافت های افطاری و ایستگاه های سلامت در "ماه مبارک رمضان" برپا شد.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان قزوین ماه مبارک رمضان فرصت دوباره ای به جوانان بشردوست استان قزوین داد تا در ضیافت های افطاری ساده و سلامت گردهم جمع شوند و باردیگر با یکدیگر جهت روش های تسکین آلام بشری هم فکری نمایند.

این ظیافت ها بصورت خودجوش و در کانون های جوانان جمعیت هلال احمر شهرستان های: آبیک، آوج، البرز، الموت، بوئین زهرا، تاکستان و قزوین برگزار شد.
همچنین جوانان بشردوست کانون جوانان جمعیت هلال احمر شهرستان های: تاکستان و قزوین در شب های قدر، جوانان بشردوست کانون جوانان جمعیت هلال احمر شهرستان آوج در روز قدس و جوانان بشردوست کانون جوانان خانه هلال

بالیه جمعیت هلال احمر شهرستان قزوین اقدام به برپایی ایستگاه سلامت نموده و به کنترل فشارخون مراجع کنندگان پرداختند.

و جوانان بشردوست کانون جوانان جمعیت هلال احمر شهرستان های: آبیک و قزوین در شب های قدر اقدام به برپایی ایستگاه نقاشی برای کودکان نموند.