۱۵ تیرماه، آخرین فرصت شرکت در بخش نمایش ۱۱۲ ثانیه ای احسان در زنـدگی (خاطره گویی)

معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان قم خبر داد: جشـنواره ملی نمایش و سرود احسان ویزه کانون های دانش آموزی در بخش نمایش 112 ثانیه ای احسان در زنـدگی (خاطره گویی) تا 15 تیرماه سال جاری تمدید شد.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان قم؛ محمد مصباحی با بیان اینکه مهلت ارسال آثار در بخش اصلی دومین دوره جشنواره ملی نمایش و سرود دانش آموزی احسان به پایان رسیده است، گفت: نامه تمدید بخش نمایش ۱۱۲ ثانیه ای احسان در زندگی(خاطره گویی) تا ۱۵ تیرماه به استان ها ارسال شده است.

معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان قم با تاکید بر اینکه نمایش ۱۱۲ ثانیه ای احسان در زندگی (خاطره گویی) امسال به این جشنواره اضافه شده است، افزود: در این بخش شرکت برای عموم آزاد است. و الزامی وجود ندارد شرکت کننده عضو کانون های دانش آموزی هلال احمر باشند.

وی تصریح کرد: در این راستا و نظر به اسـتقبال اسـتانها و اسـتفاده از ظرفیت برنامه های مختلف سازمان جوانـان و مشارکت بیشتر اعضای کانون های دانش آموزی و سایر دانش آموزان در خصوص جشـنواره ملی احسان۲ و همچنین موافقت معـاون پیش دبسـتانی و دانش آموزی، جشـنواره احسان صرفًا در بخش نمایش ۱۱۲ ثانیه ای احسان در زنـدگی (خاطره گویی) تا ۱۵ تیرماه سال جاری تمدید شده است.

یادآور می شود؛ جمعیت هلال احمر استان قم همچون دوره نخست، میزبان دومین دوره جشنواره ملی احسان است که در سال جدید، بخشی نو با عنوان خاطره گویی ۱۱۲ ثانیه ای به آن اضافه شده است.