پوستر // هفته هلال احمر

پوستر ها و بنرهای لازم جهت تبلیغات هفته هلال احمر را از این قسمت دریافت کنید.

* پوستر ۷۰ *۵۰ طرح اصلی: دانلود

* بنر ۴۰۰* ۳۰۰ طرح اصلی: دانلود

* بنر ۵۰۰* ۳۰۰ عمودی طرح اصلی: دانلود