دوره آموزشی اطفای حریق در شهرستان نیر استان اردبیل‎

ریس جمعیت هلال احمر شهرستان نیر از برگزاری دوره اطفاي حريق ویژه اعضای فعال کانونهای دانشجویی این جمعیت خبر داد.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمراستان اردبیل؛ عسگر فرجی در این رابطه بیان داشت: دوره آموزش اطفاءحریق به همت اعضای کانون دانشجویی دانشگاه پیام نورشهرستان نیربرگزارشد.
عسگر فرجی نیری هدف ازبرگزاری این دوره آموزشی را آشنایی دانشجویان با انواع آتش سوزی ها ونحوه ی اطفاء حریق،کاربا انواع کپسول آتش خاموش کن ،کمک های اولیه درسوختگی درآتش سوزی ها، اعلام کرد.
فرجی نیری عنوان کرد: همچنین کانون های دانشجویی دایر شده درسطح دانشگاهها را فرصتی مناسب جهت آموزش های همگانی دانست و افزود: بااستفاده ازظرفیت های موجود در دانشگاهها و کانون های دانشجویی تلاش می شود تا از توانایی اعضای  کانون دانشجویی دربرنامه های مختلف استفاده گردد.
وی درادامه ضمن تشریح آموزش های ارائه شده در دانشگاهها که باهمت دبیران کانون های دانشجویی هماهنگ شده موضوع اطفاءحریق را یکی ازمباحث مفید برای همه اقشاردانست وبا تاکید بر افزایش آموزش درسطح کانون های دانشجویی ازبرگزاری مانور های مختلف دردانشگاهها نیزخبرداد.
فرجی درپایان  ازاعضای کانون دانشجویی و همکاری مسئولین دانشگاه پیام نور نیز قدردانی نمود.