گزارش تصویری//برپایی خیمه های نماز در طرح ملی ایمنی و سلامت