برگزاری مانور زلزله در خوابگاه دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران