گزارش تصویری//روایت تصویری از پایان بیست و نهمین دوره رقابت های رفاقت مهر در یزد