گزارش تصویری// رقابت های کتبی و عملی در رفاقت مهر بیست و نهم