گزارش تصویری// روز نخست رقابت های عملی رفاقت مهر به روایت تصاویر