گزارش تصویری// پایان بیست ونهمین دوره رقابت های رفاقت مهر به میزبانی استان یزد