گزارش تصویری// حضور تیم های رفاقت مهر استان ها از گردش در شهر جهانی یزد تا بازدید از بناهای تاریخی