گزارش تصویری//تجربه فعالیت و زندگی در طبیعت/سومین دوره اردوهای دوستی دبیران و دانش آموزان کانون های دانش آموزی در منطقه شرق و جنوب شرق