گزارش تصویری//از پذیرش تا برگزاری کارگاه های آموزشی سومین دوره اردوهای دوستی منطقه شرق و جنوب شرق کشور