گزارش تصویری//آغاز دوره چهارم اردوهای نشاط و امید سازمان جوانان به میزبانی استان قزوین

عکس: سیدعلیرضا مرتضوی