گزارش تصویری// برگزاری اردوی دوستی دختران در خراسان شمالی