گزارش تصویری//نخستین روز دومین دوره انتخابات مجامع کانون های دانشجویی و جوانان