عقد تفاهم نامه استانی حوزه جوانان جمعیت هلال احمربا اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزی همدان

تفاهم نامه استانی فی مابین حوزه جوانان جمعیت هلال احمر واتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان در استان همدان منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی حوزه جوانان جمعیت هلال احمر استان همدان، مریم پاک بین از انعقاد تفاهم نامه استانی خبر داد وگفت:با عنایت به ابلاغ آیین نامه فعالیت های تابستانی دانش آموزان ، مصوب جلسه ۱۶ کمیسیون معین شورای عالی آموزش وپرورش، تفاهم نامه استانی فی مابین حوزه جوانان جمعیت واتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان به منظور برنامه ریزی واجرای فعالیت های مشترک، آموزش اعضای کانون دانش آموزی واتحادیه در زمینه های مرتبط ، مشارکت در اجرای طرح های مورد توافق وبهره گیری از امکانات وتوانمندیهای یکدیگر منعقد شد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه یکی از جامعه های هدف حوزه جوانان جمعیت و اتحادیه انجمن های اسلامی، دانش آموزان دوره اول متوسطه می باشد، اجرای برنامه های آموزشی، فرهنگی، امدادی وبشر دوستانه بصورت مشترک می تواند اثر گذاری آنها را بیشتر نماید.

معاون جوانان جمعیت افزود: آموزش سرفصل های طرح ملی دادرس برای دانش آموزان اتحادیه تحت عنوان طرح همدلی وشرکت در فعالیت های آموزشی، فرهنگی و اجتماعی از جمله تعهدات حوزه جوانان جمعیت هلال احمر می باشد.همچنین برگزاری جلسات هم اندیشی برای اعضای کانون های دانش آموزی ومشارکت در فعالیت های امدادی، بشردوستانه وعام المنفعه حوزه جوانان جمعیت از جمله تعهدات اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان بوده است.