به مناسبت روز جهاني مبارزه با مواد مخدر

دستورالعمل برگزاری طرح سراسری پیشگیری از اعتیاد به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر

پوستر و دستورالعمل برگزاری طرح سراسری پیشگیری از اعتیاد (نه به اعتیاد) را از اینجا در یافت نمایید