استفاده از توان و ظرفیت جوانان جهت بهره مندی از حضور و مدیریت آنان

جلسه ای با حضور مسئولین معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان بوشهر؛ معاون امور جوانان اظهار داشت: جلسه ای با حضور مسئولین معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر در حوزه جوانان جمعیت هلال احمر تشکیل شد.در این جلسه به اهمیت مشارکت جوانان در تصمیم گیری ها و توجه به شایستگی و لیاقت آنان تاکید شد.

آلبوغبیش در این خصوص گفت: رشد وتعالی هر جامعه بیش از هر چیز به مشارکت فعال و وفاق اجتماعی موثر جوانان وابسته است.از این رو نگرش و خط مشی برنامه ریزان جامعه باید معطوف به افزایش نقش مشارکت جوانان به عنوان یکی از مهمترین و با ارزش ترین سرمایه های غنی، مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه جلسه عالی زاده از دانشگاه علوم پزشکی بیان کرد: یکی از اهداف مجامع کانون های دانشجویی استفاده از توان و ظرفیت جوانان و همچنین بهره مندی از مدیریت و حضور آنان در تصمیم گیری هاست که انتظار داریم با فعالیت مداوم آنها و نشان دادن ظرفیت خود به این خواسته دست یابیم.

قابل ذکر است در این جلسه در خصوص همکاری و تعامل بیشتر هلال احمر و دانشگاه علوم پزشکی و برنامه های پیش رو برنامه ریزی شد.