امضای دکتر روحانی رییس جمهور بر میثاقنامه کمپین بهرفت