اجرای استاد علیرضا افتخاری در افتتاحیه همایش کمپین نه به تصادفات جاده ای و هجدهمین طرح ملی ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی