حضور مدیرعامل خبرگزاری دانشجویان ایران در مراسم افتتاحیه کمپین ملی بهرفت و حمایت از این کمپین