خدمت بی وقفه تیم های سحر سازمان جوانان در مناطق آسیب دیده از زلزله غرب کشور