گزارش تصویری//ادامه خدمت رسانی تیم های سحر استان های زنجان، اردبیل و آذربایجان شرقی در مناطق آسیب دیده از زلزله غرب کشور

نوشته های مرتبط: