طرح کاروان سلامت در روستای بیدپارسی اجرا شد

رئیس این جمعیت از اجرای طرح کاروان سلامت در روستای بیدپارسی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر شهرستان خواف، رمضانی اظهار داشت: در راستای تامین اهداف جمعیت هلال احمر که حفاظت از سلامت انسان‌ها و کاهش آلام و رنج‌های بشری است، جمعیت هلال احمر شهرستان کاروان سلامت خود را به روستایبیدپارسی اعزام کرد.

رئیس جمعیت هلال احمر خواف، هدف از برگزاری کاروان سلامت را ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به نیازمندان دانست و افزود: ویزیت رایگان، آموزش امدادوکمکهای اولیه ،توزیع داروازجملهفعالیت‌هاییاستکهدراینطرحازسوی داوطلبان هلال احمر ارائه شده است.

وی افزود: این اقدام با هدف کمک به بهبود سطح سلامت محرومان، ایجاد زمینه رشد و توسعه سلامت در روستاهای محروم و ایجاد مشارکت موثر در بین داوطلبان بهصورتماهیانه و مستمر اجرا می‌شود.