گزارش تصویری//چتر حمایت های روانی تیم های سحر سازمان جوانان بر سر کودکان آسیب دیده از زلزله در غرب کشور

عکس: علی اکبر کرمانی نژاد

نوشته های مرتبط: