شماره امداد ۱۱۲

جوانان هلال احمر به کودکان مناطق آسیب دیده از زلزله آموزش می دهند