فعالیت تیم های حمایت های روانی، اجتماعی و فرهنگی جوانان استان همدان در مناطق آسیب دیده ناشی از زلزله در روستاهای سرپلذهاب

تیم های حمایت های روانی، اجتماعی و فرهنگی سازمان جوانان (سحر) از استان همدان در مناطق آسیب دیده ناشی از زلزله سرپلذهاب استان کرمانشاه مستقر شده و به ارائه خدمات بشردوستانه پرداختند.