فعالیت تیم های حمایت های روانی، اجتماعی و فرهنگی جوانان استان کردستان در مناطق آسیب دیده ناشی از زلزله شهر قصرشیرین

تیم های حمایت های روانی، اجتماعی و فرهنگی سازمان جوانان (سحر) از استان کردستان در مناطق آسیب دیده ناشی از زلزله قصر شیرین استان کرمانشاه مستقر شده و به ارائه خدمات بشردوستانه پرداختند.