برپایی چهارمین فضای دوستدار کودک توسط تیم های سحر در پارک زیتون مناطق آسیب دیده ناشی از زلزله شهر سرپلذهاب

چهارمین فضای دوستدار کودک توسط تیم های روانی، اجتماعی و فرهنگی سازمان جوانان (سحر) در پارک زیتون مناطق آسیب دیده ناشی از زلزله شهر سرپلذهاب برپا شد.