بازدید میدانی رییس سازمان جوانان از سرپل ذهاب استان کرمانشاه و گفتگو با اهالی آن شهر