حضور رییس سازمان جوانان هلال احمر به منظور بررسی وضعیت آسیب دیدگان زلزله منطقه غرب کشور در استان کرمانشاه

رییس، معاون دانشجویی و جوانان و رییس اداره پشتیبانی سازمان جوانان هلال احمر جهت بررسی وضعیت آسیب دیدگان زلزله منطقه غرب کشور در استان کرمانشاه حضور یافتند.