اهدای کارت خبرنگاری افتخاری شهروند، به رابطان خبری سازمان جوانان در هفتادمین سالروز تاسیس سازمان جوانان